# Adı Tərcuməsi Название Перевод Nüzul Ayə
80 Əbəsə Qaşqabağını tökdü Абаса Нахмурился 24 42
93 əd-Duha Səhər ад-Духа Утро 11 11
44 əd-Duxan Tüstü ад-Духан Дым 64 59
100 Adiyat Çapanlar Адийат Скачущие 14 11
87 Əla Ən Uca Ала Всевышний 8 19
96 Ələq Laxtalanmış qan Алак Сгусток Крови 1 19
3 Ali İmran İmranın ailəsi Аль Имран Семейство Имрана 89 200
6 Ənam Mal-qara Анам Скот 55 165
21 Ənbiya Peyğəmbərlər Анбийа Пророки 73 112
29 Ənkəbut Hörümçək Анкабут Паук 85 69
8 Ənfal Qənimətlər Анфаль Трофеи 88 75
7 Əraf Sədd Араф Ограды 39 206
103 Əsr Axşam çağı Аср Предвечернее Время 13 3
33 Əhzab Müttəfiqlər Ахзаб Союзники 90 73
46 Əhqaf Qumsal təpələr Ахкаф Барханы 66 35
2 Bəqərə İnək Бакара Корова 87 286
90 Bələd Şəhər Балад Город 35 20
98 Beyyinə Açıq-aydın dəlil Беййина Ясное Знамение 100 8
85 Buruc Bürclər Бурудж Созвездия Зодиака 27 22
56 Vaqiə Vaqiə Вакиа Событие 46 96
40 Ğafir Bağışlayan Гафир Прощающий 60 85
88 Ğaşiyə Bürüyən Гашийа День Покрывающий 68 26
45 Casiyə Diz çökənlər Джасийа Коленопреклоненные 65 37
72 Cinn Cinlər Джинн Джинны 40 28
62 Cumuə Cümə Джумуа Собрание 110 11
99 Zəlzələ Zəlzələ Залзала Сотрясение 93 8
51 Zəriyət Toz-torpağı səpələyə Зарийат Рассеивающие Прах 67 60
39 Zumər Zümrələr Зумар Толпы 59 75
43 Zuxruf Zinət Зухруф Украшения 63 89
14 İbrahim İbrahim Ибрахим Авраам 72 52
76 İnsan İnsan Инсан Человек 98 31
82 İnfitar Parçalanma Инфитар Раскалывание 82 19
84 İnşiqaq Yarılma Иншикак Разверзнется 83 25
94 Şərh Açma Инширах Раскрытие 12 8
17 İsra Gecə səyahəti Исра Ночной Перенос 50 111
112 İxlas Səmimi etiqad Ихлас Очищение Веры 22 4
36 Ya sin Ya sin Йа Син Йа Син 41 83
10 Yunus Yunus Йунус Иона 51 109
12 Yusuf Yusuf Йусуф Иосиф 53 111
97 Qədr Qədr gecəsi Кадр Предопределение 25 5
68 Qaləm Qələm Калам Письменная Трость 2 52
54 Qamər Ay Камар Месяц 37 55
101 Qariə Qorxuya salan Кариа День Оглушающий 30 11
28 Qasas Əhvalat Касас Рассказ 49 88
108 Kovsər Bolluq Каусар Изобилие 15 3
50 Qaf Qaf Каф Каф 34 45
109 Kafirun Kafirlər Кафирун Неверующие 18 6
18 Kəhf Mağara Кахф Пещера 69 110
75 Qiyamə Qiyamət Кийама Воскресение 31 40
106 Qureyş Qureyş Курейш Курейшиты 29 4
92 Leyl Gecə Лейл Ночь 9 21
31 Loğman Loğman Лукман Лукман 57 34
70 Məaric Dərəcələr Мааридж Ступени 79 44
5 Maidə Süfrə Маида Трапеза 112 120
19 Məryəm Məryəm Марьям Мария 44 98
111 Məsəd Xurma lifi Масад Пальмовые Волокна 6 5
107 Maun Xırda-xuruş Маун Мелочь 17 7
74 Muddəssir Örtünmüş Муддассир Завернувшийся 4 56
58 Mucadilə Mübahisə edən qadın Муджадала Препирательство 105 22
73 Muzzəmmil Bürünmüş Муззаммил Закутавшийся 3 20
67 Mulk Mülk Мульк Власть 77 30
23 Muminun Möminlər Муминун Верующие 74 118
60 Mumtəhənə İmtahana çəkilən qad Мумтахана Испытуемая 91 13
63 Munafiqun Münafiqlər Мунафикун Лицемеры 104 11
77 Mursəlat Göndərilənlər Мурсалат Посылаемые 33 50
83 Mutaffifin Çəkidə və ölçüdə ald Мутаффифин Обвешивающие 86 36
47 Muhəmməd Muhəmməd Мухаммад Мухаммад 95 38
78 Nəbə Xəbər Наба Весть 80 40
53 Nəcm Ulduz Наджм Звезда 23 62
79 Naziat Can alanlar Назиат Исторгающие 81 46
27 Nəml Qarışqalar Намль Муравьи 48 93
114 Nas İnsanlar Нас Люди 21 6
110 Nəsr Kömək Наср Помощь 114 3
16 Nəhl Bal arısı Нахль Пчелы 70 128
4 Nisa Qadınlar Ниса Женщины 92 176
24 Nur Nur Нур Свет 102 64
71 Nuh Nuh Нух Ной 71 28
13 Rad Göy gurultusu Раад Гром 96 43
55 Rahmən Mərhəmətli Рахман Милостивый 97 78
30 Rum Rumlular Рум Римляне 84 60
34 Səba Səba Саба Саба 58 54
38 Sad Sad Сад Сад 38 88
32 Səcdə Səcdə Саджда Земной Поклон 75 30
61 Saff Səf Сафф Ряды 109 14
37 Saffat Səf-səf duranlar Саффат Выстроившиеся В Ряды 56 182
20 Ta ha Ta ha Та Ха Та Ха 45 135
64 Təğabun Qarşılıqlı aldanma Тагабун Взаимное Обделение 108 18
102 Təkasur Çoxluğa hərislik Такасур Страсть К Приумножен 16 8
81 Təkvir Sarınma Таквир Скручивание 7 29
65 Talaq Boşanma Талак Развод 99 12
86 Tariq Gecə yolçusu Тарик Ночной Путник 36 17
9 Tovbə Tövbə Тауба Покаяние 113 129
66 Təhrim Qadağan Тахрим Запрещение 107 12
95 Tin Əncir Тин Смоковница 28 8
52 Tur Dağ Тур Гора 76 49
89 Fəcr Dan yeri Фаджр Заря 10 30
113 Fələq Sübh Фалак Рассвет 20 5
35 Fatir Yaradan Фатир Творец 43 45
1 Fatihə Kitabı açan Фатиха Открывающая Коран 5 7
48 Fəth Zəfər Фатх Победа 111 29
105 Fil Fil Филь Слон 19 5
25 Furqan Haqqı batildən ayıra Фуркан Различение 42 77
41 Fussilət Müfəssəl izah edilmi Фуссилат Разъяснены 61 54
22 Həcc Həcc Хаджж Паломничество 103 78
57 Hədid Dəmir Хадид Железо 94 29
69 Haqqə Haqq olan Хакка Неминуемое 78 52
59 Həşr Toplanma Хашр Сбор 101 24
15 Hicr Hicr Хиджр Хиджр 54 99
11 Hud Hud Худ Худ 52 123
49 Hucurat Otaqlar Худжурат Комнаты 106 18
104 Huməzə Tənə edən Хумаза Хулитель 32 9
91 Şəms Günəş Шамс Солнце 26 15
26 Şuəra Şairlər Шуара Поэты 47 227
42 Şura Şura Шура Совет 62 53