# Adı Tərcuməsi Название Перевод Nüzul Ayə
1 Fatihə Kitabı açan Фатиха Открывающая Коран 5 7
2 Bəqərə İnək Бакара Корова 87 286
3 Ali İmran İmranın ailəsi Аль Имран Семейство Имрана 89 200
4 Nisa Qadınlar Ниса Женщины 92 176
5 Maidə Süfrə Маида Трапеза 112 120
6 Ənam Mal-qara Анам Скот 55 165
7 Əraf Sədd Араф Ограды 39 206
8 Ənfal Qənimətlər Анфаль Трофеи 88 75
9 Tovbə Tövbə Тауба Покаяние 113 129
10 Yunus Yunus Йунус Иона 51 109
11 Hud Hud Худ Худ 52 123
12 Yusuf Yusuf Йусуф Иосиф 53 111
13 Rad Göy gurultusu Раад Гром 96 43
14 İbrahim İbrahim Ибрахим Авраам 72 52
15 Hicr Hicr Хиджр Хиджр 54 99
16 Nəhl Bal arısı Нахль Пчелы 70 128
17 İsra Gecə səyahəti Исра Ночной Перенос 50 111
18 Kəhf Mağara Кахф Пещера 69 110
19 Məryəm Məryəm Марьям Мария 44 98
20 Ta ha Ta ha Та Ха Та Ха 45 135
21 Ənbiya Peyğəmbərlər Анбийа Пророки 73 112
22 Həcc Həcc Хаджж Паломничество 103 78
23 Muminun Möminlər Муминун Верующие 74 118
24 Nur Nur Нур Свет 102 64
25 Furqan Haqqı batildən ayıra Фуркан Различение 42 77
26 Şuəra Şairlər Шуара Поэты 47 227
27 Nəml Qarışqalar Намль Муравьи 48 93
28 Qasas Əhvalat Касас Рассказ 49 88
29 Ənkəbut Hörümçək Анкабут Паук 85 69
30 Rum Rumlular Рум Римляне 84 60
31 Loğman Loğman Лукман Лукман 57 34
32 Səcdə Səcdə Саджда Земной Поклон 75 30
33 Əhzab Müttəfiqlər Ахзаб Союзники 90 73
34 Səba Səba Саба Саба 58 54
35 Fatir Yaradan Фатир Творец 43 45
36 Ya sin Ya sin Йа Син Йа Син 41 83
37 Saffat Səf-səf duranlar Саффат Выстроившиеся В Ряды 56 182
38 Sad Sad Сад Сад 38 88
39 Zumər Zümrələr Зумар Толпы 59 75
40 Ğafir Bağışlayan Гафир Прощающий 60 85
41 Fussilət Müfəssəl izah edilmi Фуссилат Разъяснены 61 54
42 Şura Şura Шура Совет 62 53
43 Zuxruf Zinət Зухруф Украшения 63 89
44 əd-Duxan Tüstü ад-Духан Дым 64 59
45 Casiyə Diz çökənlər Джасийа Коленопреклоненные 65 37
46 Əhqaf Qumsal təpələr Ахкаф Барханы 66 35
47 Muhəmməd Muhəmməd Мухаммад Мухаммад 95 38
48 Fəth Zəfər Фатх Победа 111 29
49 Hucurat Otaqlar Худжурат Комнаты 106 18
50 Qaf Qaf Каф Каф 34 45
51 Zəriyət Toz-torpağı səpələyə Зарийат Рассеивающие Прах 67 60
52 Tur Dağ Тур Гора 76 49
53 Nəcm Ulduz Наджм Звезда 23 62
54 Qamər Ay Камар Месяц 37 55
55 Rahmən Mərhəmətli Рахман Милостивый 97 78
56 Vaqiə Vaqiə Вакиа Событие 46 96
57 Hədid Dəmir Хадид Железо 94 29
58 Mucadilə Mübahisə edən qadın Муджадала Препирательство 105 22
59 Həşr Toplanma Хашр Сбор 101 24
60 Mumtəhənə İmtahana çəkilən qad Мумтахана Испытуемая 91 13
61 Saff Səf Сафф Ряды 109 14
62 Cumuə Cümə Джумуа Собрание 110 11
63 Munafiqun Münafiqlər Мунафикун Лицемеры 104 11
64 Təğabun Qarşılıqlı aldanma Тагабун Взаимное Обделение 108 18
65 Talaq Boşanma Талак Развод 99 12
66 Təhrim Qadağan Тахрим Запрещение 107 12
67 Mulk Mülk Мульк Власть 77 30
68 Qaləm Qələm Калам Письменная Трость 2 52
69 Haqqə Haqq olan Хакка Неминуемое 78 52
70 Məaric Dərəcələr Мааридж Ступени 79 44
71 Nuh Nuh Нух Ной 71 28
72 Cinn Cinlər Джинн Джинны 40 28
73 Muzzəmmil Bürünmüş Муззаммил Закутавшийся 3 20
74 Muddəssir Örtünmüş Муддассир Завернувшийся 4 56
75 Qiyamə Qiyamət Кийама Воскресение 31 40
76 İnsan İnsan Инсан Человек 98 31
77 Mursəlat Göndərilənlər Мурсалат Посылаемые 33 50
78 Nəbə Xəbər Наба Весть 80 40
79 Naziat Can alanlar Назиат Исторгающие 81 46
80 Əbəsə Qaşqabağını tökdü Абаса Нахмурился 24 42
81 Təkvir Sarınma Таквир Скручивание 7 29
82 İnfitar Parçalanma Инфитар Раскалывание 82 19
83 Mutaffifin Çəkidə və ölçüdə ald Мутаффифин Обвешивающие 86 36
84 İnşiqaq Yarılma Иншикак Разверзнется 83 25
85 Buruc Bürclər Бурудж Созвездия Зодиака 27 22
86 Tariq Gecə yolçusu Тарик Ночной Путник 36 17
87 Əla Ən Uca Ала Всевышний 8 19
88 Ğaşiyə Bürüyən Гашийа День Покрывающий 68 26
89 Fəcr Dan yeri Фаджр Заря 10 30
90 Bələd Şəhər Балад Город 35 20
91 Şəms Günəş Шамс Солнце 26 15
92 Leyl Gecə Лейл Ночь 9 21
93 əd-Duha Səhər ад-Духа Утро 11 11
94 Şərh Açma Инширах Раскрытие 12 8
95 Tin Əncir Тин Смоковница 28 8
96 Ələq Laxtalanmış qan Алак Сгусток Крови 1 19
97 Qədr Qədr gecəsi Кадр Предопределение 25 5
98 Beyyinə Açıq-aydın dəlil Беййина Ясное Знамение 100 8
99 Zəlzələ Zəlzələ Залзала Сотрясение 93 8
100 Adiyat Çapanlar Адийат Скачущие 14 11
101 Qariə Qorxuya salan Кариа День Оглушающий 30 11
102 Təkasur Çoxluğa hərislik Такасур Страсть К Приумножен 16 8
103 Əsr Axşam çağı Аср Предвечернее Время 13 3
104 Huməzə Tənə edən Хумаза Хулитель 32 9
105 Fil Fil Филь Слон 19 5
106 Qureyş Qureyş Курейш Курейшиты 29 4
107 Maun Xırda-xuruş Маун Мелочь 17 7
108 Kovsər Bolluq Каусар Изобилие 15 3
109 Kafirun Kafirlər Кафирун Неверующие 18 6
110 Nəsr Kömək Наср Помощь 114 3
111 Məsəd Xurma lifi Масад Пальмовые Волокна 6 5
112 İxlas Səmimi etiqad Ихлас Очищение Веры 22 4
113 Fələq Sübh Фалак Рассвет 20 5
114 Nas İnsanlar Нас Люди 21 6